До відома акціонерів ПрАТ “ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД “

            ПрАТ " ООБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”" повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться   04 квітня 2012 р.  о 15-00 за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова ,1,
актовий зал ПрАТ “ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” .
Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 14-00, закінчення реєстрації 14-50 за місцем проведення зборів.Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність , оформлену з чинним законодавством. Свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення. загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04 квітня 2012 р.

Порядок денний:

1.Про обрання лічильної комісії, секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. Перспективи розвитку на 2012 рік.
3.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту , балансу, фінансового результату товариства та висновку зовнішнього аудиту за 2011 р.
6.Про розподіл прибутку за 2011 р., порядок та термін виплати дивідендів.
7.Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
З документами щодо питань Порядку денного загальних зборів акціонерів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ “Обухівський молокозавод” - Київська обл.,м,Обухів, вул.Каштанова,1, кабінет охорони праці , у робочі дні (понеділок-п'ятниця) робочий час (з 8 -00 до 17 -00 перерва з 12.00 до 13.00).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010-2011р.
(тис. грн.)

Найменування показника 

період

2011

2010

Усього активів

19122

17112

Основні засоби

8023

7150

Довгострокові фінансові інвестиції

163

163

Запаси

4537

4546

Сумарна дебіторська заборгованість

3313

2640

Грошові кошти та їх еквіваленти

1108

3021

Нерозподілений прибуток

5693

4284

Власний капітал

17057

14986

Статутний капітал

3203

3203

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1550

1599

Чистий прибуток

2513

1221

Середньорічна кількість акцій (шт.)

305017

305017

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

242

245

Телефон для довідок : (04572) 6-61-24.

 

 

З повагою,
Голова правління  Зануда О.П.

 

© 2011, ПрАТ "Обуховський молокозавод" - молочна продукція. Всі права захищені.
Копіювання та використання без дозволу правовласника заборонені.